_
_
_
___
__
__ __
__
__
__
__
__
www.4008com2020年协作单位资源库调整遴选结果公示
__
来源:湖北交投高开 | 更新时间:2020-05-07 10:51:01
__
__

___湖北省招标股份有限公司受www.4008com委托,对www.4008com2020年协作单位资源库调整(项目编号:HBT-15200020-200310)组织了公开遴选。审查委员会审查意见已经遴选单位确认,现公示如下: __

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______

_______序号 ______

_____
______

_______申请人名称 ______

_____
______

_______准入标段 ______

_____
______

_______不能通过遴选的原因 ______

_____
______

_______1 ______

_____
______

_______武汉市益俊丰建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______2 ______

_____
______

_______四川中交路达交通科技有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1GK-3未提供安全生产许可证 ______

_____
______

_______3 ______

_____
______

_______湖北金青牛建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______4 ______

_____
______

_______南京华路公路设备工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______5 ______

_____
______

_______湖北诚生建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______6 ______

_____
______

_______湖北世联兴业建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______7 ______

_____
______

_______衡水富昌路桥养护工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______8 ______

_____
______

_______湖北华朔建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7未递交申请文件 ______

_____
______

_______9 ______

_____
______

_______武汉晋祥路桥建设有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______10 ______

_____
______

_______武汉四明建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______11 ______

_____
______

_______武汉远基岩土工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______12 ______

_____
______

_______武汉华泰市政工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2GK-3GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______13 ______

_____
______

_______湖北天大诚城交通工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______14 ______

_____
______

_______创展友信(成都)建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______15 ______

_____
______

_______湖北锦炼建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______16 ______

_____
______

_______四川永禾交通工程有限责任公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______17 ______

_____
______

_______湖北智坤建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______18 ______

_____
______

_______湖北久庆建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______19 ______

_____
______

_______宜昌博通路桥工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______20 ______

_____
______

_______张家港港丰交通安全设施有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7未递交申请文件 ______

_____
______

_______21 ______

_____
______

_______湖北众腾建设工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______22 ______

_____
______

_______湖北瑞建达建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______23 ______

_____
______

_______咸宁市工业建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______24 ______

_____
______

_______湖北佳和越建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______25 ______

_____
______

_______湖北爱路公路建设养护有限责任公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______26 ______

_____
______

_______湖北金昆路结构工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______27 ______

_____
______

_______四川诚亿交通工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______28 ______

_____
______

_______湖北晴天建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-5GK-6未递交申请文件 ______

_____
______

_______29 ______

_____
______

_______重庆市欣宏建筑有限责任公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______30 ______

_____
______

_______河北广通路桥集团有限公司 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______31 ______

_____
______

_______武汉思远天地交通设施工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______32 ______

_____
______

_______江汉油田电兴实业潜江有限责任公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______33 ______

_____
______

_______张家港华夏慧通交通工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______34 ______

_____
______

_______十堰市双环公路建设有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______35 ______

_____
______

_______河南省特种防腐有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______36 ______

_____
______

_______贵州金楚建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______37 ______

_____
______

_______鄂州市强鑫建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______38 ______

_____
______

_______长阳华诚劳务派遣有限责任公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______39 ______

_____
______

_______湖北信义兄弟建设集团有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______40 ______

_____
______

_______宜昌砼富公路养护有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6未递交申请文件 ______

_____
______

_______41 ______

_____
______

_______湖北极臻建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______42 ______

_____
______

_______鄂州市金达建筑安装工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______43 ______

_____
______

_______随州市弘泰建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______44 ______

_____
______

_______宜昌协力建筑劳务有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-1未递交申请文件,GK-5资质不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______45 ______

_____
______

_______湖北桦泰生态置业有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______46 ______

_____
______

_______湖北天达建筑实业有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1GK-3GK-4业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______47 ______

_____
______

_______湖北佳卓建设工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______未递交申请文件 ______

_____
______

_______48 ______

_____
______

_______武汉开创宏交通设施有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______49 ______

_____
______

_______荆州市平安交通设施有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______50 ______

_____
______

_______楚通建设集团有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-5未递交申请文件 ______

_____
______

_______51 ______

_____
______

_______武汉市通盛交通设施有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______52 ______

_____
______

_______武汉固立达建筑科技有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-3GK-4业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______53 ______

_____
______

_______湖北九州耀达建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1GK-2GK-3GK-4业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______54 ______

_____
______

_______中盛兴建设集团有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______55 ______

_____
______

_______湖北远通路桥工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______56 ______

_____
______

_______五峰交通建设开发有限责任公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1GK-2GK-3申请文件格式不符合要求 ______

_____
______

_______57 ______

_____
______

_______湖北勤悦建设有限公司 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______58 ______

_____
______

_______湖北能尚建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______59 ______

_____
______

_______武汉华科永信建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______未递交申请文件 ______

_____
______

_______60 ______

_____
______

_______天工伟业建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______信用不满足遴选文件要求 ______

_____
______

_______61 ______

_____
______

_______四川宇众交通工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______62 ______

_____
______

_______沈阳公路建设有限公司 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______63 ______

_____
______

_______湖北世纪筑艺建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______64 ______

_____
______

_______武汉纵横智慧城市股份有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______65 ______

_____
______

_______湖北博诚公路工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______申请文件未按要求邮寄 ______

_____
______

_______66 ______

_____
______

_______武汉裕申工程技术有限公司 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______67 ______

_____
______

_______赤东建设集团有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______68 ______

_____
______

_______湖北海风建设有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______69 ______

_____
______

_______武安市恒德交通安全设施有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7未递交申请文件 ______

_____
______

_______70 ______

_____
______

_______武汉硕美建设有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______71 ______

_____
______

_______江苏中路交通发展有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______72 ______

_____
______

_______四川三盛建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______73 ______

_____
______

_______湖北鼎强轩盛建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______74 ______

_____
______

_______河南省高远公路养护技术有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______75 ______

_____
______

_______安徽腾泰建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______76 ______

_____
______

_______湖北众鑫恒红建筑有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______77 ______

_____
______

_______湖北天力建筑劳务有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______78 ______

_____
______

_______武汉晟信建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______未递交申请文件 ______

_____
______

_______79 ______

_____
______

_______湖北腾智建设工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1GK-2GK-4GK-5业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______80 ______

_____
______

_______中国航空技术国际工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-1GK-4业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______81 ______

_____
______

_______荆门九衢路桥工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2业绩不满足申请标段要求、GK-6资质不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______82 ______

_____
______

_______协同云智交通工程(成都)有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______83 ______

_____
______

_______河北辰五建筑集团有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______84 ______

_____
______

_______湖北九阳交通设施工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______85 ______

_____
______

_______湖北国创道路工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-4未递交申请文件 ______

_____
______

_______86 ______

_____
______

_______湖北国创道路材料技术有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______87 ______

_____
______

_______湖北宇程交通设施工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6资质不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______88 ______

_____
______

_______武桥重工集团建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______89 ______

_____
______

_______武汉海木交通科技有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______未缴纳遴选申请保证金 ______

_____
______

_______90 ______

_____
______

_______湖北楚天联发路桥养护有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-4 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______GK-2业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______91 ______

_____
______

_______湖北捷驰交通建设工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______92 ______

_____
______

_______湖北庭厦建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______93 ______

_____
______

_______安徽正和建设集团有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______未递交申请文件 ______

_____
______

_______94 ______

_____
______

_______湖北飞翔路桥工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______95 ______

_____
______

_______湖北东全公路交通工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______96 ______

_____
______

_______中天交通建设投资集团有限公司 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______97 ______

_____
______

_______武汉泰坦信息科技有限公司 ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______98 ______

_____
______

_______湖北交投远大交通实业有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______99 ______

_____
______

_______江苏耀鑫交通设施有限公司 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______100 ______

_____
______

_______襄阳民亿信息科技有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______未缴纳遴选申请保证金 ______

_____
______

_______101 ______

_____
______

_______湖北跃龙山水环境工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______102 ______

_____
______

_______湖北天浩公路工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-3 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______103 ______

_____
______

_______衡水鸿通交通设施有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-7 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______104 ______

_____
______

_______恒卫建筑工程有限公司 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-1GK-6GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______105 ______

_____
______

_______湖北工程建设总承包有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-2GK-5GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
______

_______106 ______

_____
______

_______湖北天新盛水利水电工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______GK-6 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______107 ______

_____
______

_______河南省华懿公路养护工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-5 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______108 ______

_____
______

_______武汉毅中天市政工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-2 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______/ ______

_____
______

_______109 ______

_____
______

_______湖北立方建设工程有限公司 ______

_____
______

_______GK-1 ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______ ______

_____
______

_______GK-6GK-7业绩不满足申请标段要求 ______

_____
__

___公示期: 2020 5 7 日—— 2020 5 10 日。 __

__

___申请单位如对上述公示结果有异议者请在公示期内与湖北省招标股份有限公司联系。 __

__

___联系人:胡顺、杨洵   __

__

___联系电话:027-87273661 __

__ __
__
__
__
__
__
__
____
__
__
__
__ __
__
联系我们
__
__
  __
 • 网址:www.4008com
 • __
 • 传真:027-84670981
 • 电话:027-83468313
 • 邮编:430051

关注高开

监督电话:027-83468316    邮箱:hbgfgsjw@163.com
Copyright @ 2012 www.4008com 版权所有 鄂ICP备15017176号     
XML 地图 | Sitemap 地图